آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

!جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ایران است